Таблиця неправильних дієслів з вимовою

Таблиця неправильних дієслів з вимовою

Починати вивчення неправильних дієслів слід вже на початковому рівні, так як вони часто вживаються в усній і письмовій мові. . Нижче наведена таблиця неправильних дієслів з перекладом та транскрипцією.

Infinitive — Інфинитив Past — Минулий час Past participle — Дієприкметник минулого часу Вимова Переклад
be /bi/ was / were /wɒz, wə(r)/ been /bɪn, biːn/ бути
beat beat beaten бити
become /bɪˈkʌm/ became /bɪˈkeɪm/ become /bɪˈkʌm/ ставати
begin /bɪˈɡɪn/ began /bɪˈɡæn/ begun /bɪˈɡʌn/ починати
break /breɪk/ broke /brəʊk/ broken /ˈbrəʊkən/ ламати
bring /brɪŋ/ brought /brɔːt/ brought /brɔːt/ приносити
build /bɪld/ built /bɪlt/ built /bɪlt/ будувати
burn /bɜːn/ burnt /bɜːnt, bɜːnd/ burnt /bɜːnt, bɜːnd/ горіти
burst burst burst вибухати
buy /baɪ/ bought /bɔːt/ bought /bɔːt/ купляти
can /kən, kæn/ could /kəd, kʊd/ been able to /biːn ˈeɪbl tə/ могти, вміти
catch /kætʃ/ caught /kɔːt/ caught /kɔːt/ ловити, хватати
choose /tʃuːz/ chose /tʃəʊz/ chosen /ˈtʃəʊzn/ вибирати
come /kʌm/ came /keɪm/ come /kʌm/ приходити
cost /kɒst/ cost /kɒst/ cost /kɒst/ коштувати
cut /kʌt/ cut /kʌt/ cut /kʌt/ різати
do /də, du/ did /dɪd/ done /dʌn/ робити
draw /drɔː/ drew /druː/ drawn /drɔːn/ малювати (олівцем)
drink /drɪŋk/ drank /dræŋk/ drunk /drʌŋk/ пити
drive /draɪv/ drove /drəʊv/ driven /ˈdrɪvn/ керувати (машиною)
eat /iːt/ ate /eɪt, et/ eaten /ˈiːtn/ їстиь
fall /fɔːl/ fell /fel/ fallen /ˈfɔːlən/ падати
feel /fiːl/ felt /felt/ felt /felt/ відчувати
fight /faɪt/ fought /fɔːt/ fought /fɔːt/ битися
find /faɪnd/ found /faʊnd/ found /faʊnd/ знаходитися
fly /flaɪ/ flew /fluː/ flown /fləʊn/ літати
forget /fəˈɡet/ forgot /fəˈɡɒt/ forgotten /fəˈɡɒtn/ забувати
get  /ɡet/ got /ɡɒt/ got (AmE: gotten)/ɡɒt, ˈɡɒtn/ отримувати
give /ɡɪv/ gave /ɡeɪv/ given /ˈɡɪvn/ давати
go /ɡəʊ/ went /went/ gone /ɡɒn/ йти
grow /ɡrəʊ/ grew /ɡruː/ grown /ɡrəʊn/ рости, вирощувати
hang /hæŋ/ hung /hʌŋ/ hung /hʌŋ/ висіти
have /həv, hæv/ had /hæd/ had /hæd/ мати
hear /hɪə(r)/ heard /hɜːd/ heard /hɜːd/ чути
hide /haɪd/ hid /hɪd/ hidden /ˈhɪdn/ ховати
hit /hɪt/ hit /hɪt/ hit /hɪt/ вдаряти, попадати
hold /həʊld/ held /held/ held /held/ тримати
hurt /hɜːt/ hurt /hɜːt/ hurt /hɜːt/ завдавати болю
keep /kiːp/ kept /kept/ kept /kept/ зберігати; продовжувати робити
know /nəʊ/ knew /njuː/ known /nəʊn/ знати
learn /lɜːn/ learnt, learned /lɜːnt, lɜːnd/ learnt, learned /lɜːnt, lɜːnd/ вчити(-ся)
leave /liːv/ left /left/ left /left/ їхати, залишати
let /let/ let /let/ let /let/ дозволяти
lie lay lain лежати
lose /luːz/ lost /lɒst/ lost /lɒst/ губити
make /meɪk/ made /meɪd/ made /meɪd/ робити, виготовляти
mean /miːn/ meant /ment/ meant /ment/ мати на увазі
meet /miːt/ met /met/ met /met/ зустрічати; знайомитися
pay /peɪ/ paid /peɪd/ paid /peɪd/ платити
prove proved proven доводити
put /pʊt/ put /pʊt/ put /pʊt/ класти, покласти
read /riːd/ read /red/ read /red/ читати
ring /rɪŋ/ rang /ræŋ/ rung /rʌŋ/ телефонувати
run /rʌn/ ran /ræn/ run /rʌn/ бігати
say /seɪ/ said /sed/ said /sed/ казати
see /siː/ saw /sɔː/ seen /siːn/ бачити
set /set/ set /set/ set /set/ cтавити
sew sewed sewn шити
sell /sel/ sold /səʊld/ sold /səʊld/ продавати
send /send/ sent /sent/ sent /sent/ відправляти, посилати
shine /ʃaɪn/ shone /ʃɒn/ shone /ʃɒn/ світити
show /ʃəʊ/ showed /ʃəʊd/ shown /ʃəʊn/ показувати
shut /ʃʌt/ shut /ʃʌt/ shut /ʃʌt/ закривати
sing /sɪŋ/ sang /sæŋ/ sung /sʌŋ/ співати
sit /sɪt/ sat /sæt/ sat /sæt/ сидіти
sleep /sliːp/ slept /slept/ slept /slept/ спати
speak /spiːk/ spoke /spəʊk/ spoken /ˈspəʊkən/ говорити
spend /spend/ spent /spent/ spent /spent/ проводити (час)
spoil /spɔɪl/ spoilt, spoiled /spɔɪlt, spɔɪld/ spoilt, spoiled /spɔɪlt, spɔɪld/ псувати
spread /spred/ spread /spred/ spread /spred/ розстеляти
spring sprang sprung стрибати
stand /stænd/ stood /stʊd/ stood /stʊd/ стояти
steal /stiːl/ stole /stəʊl/ stolen /ˈstəʊlən/ красти
swim /swɪm/ swam /swæm/ swum /swʌm/ плавати
take /teɪk/ took /tʊk/ taken /ˈteɪkən/ брати
teach /tiːtʃ/ taught /tɔːt/ taught /tɔːt/ викладати, вчити
tell /tel/ told /təʊld/ told /təʊld/ сказати
think /θɪŋk/ thought /θɔːt/ thought /θɔːt/ думати
throw /θrəʊ/ threw /θruː/ thrown /θrəʊn/ кидати
understand /ˌʌndəˈstænd/ understood /ˌʌndəˈstʊd/ understood /ˌʌndəˈstʊd/ розуміти
wake /weɪk/ woke wəʊk/ woken /ˈwəʊkən/ прокидатися, будити
wear /weə(r)/ wore /wɔː(r)/ worn /wɔːn/ носити (одяг)
weep wept wept плакати
win /wɪn/ won /wʌn/ won /wʌn/ перемагати
write /raɪt/ wrote /rəʊt/ written /ˈrɪtn/ писати

Вчіть неправильні діїслова з репетитором англійської в Києві. Це значно ефективніше, ніш вчити мову самому.


Top