Тест ЗНО з біології 2017 року

Тест ЗНО з біології 2017 року

1. Ознака, що лежить в основі морфологічного критерію виду.

 
 
 
 

2. Надмембранний комплекс тваринної клітини представлений

 
 
 
 

3. Яку функцію виконують молекули АТФ у клітині?

 
 
 
 

4. Проміжним хазяїном збудника малярії є

 
 
 
 

5. Яка послідовність правильно відображає передавання енергії в ланцюгу живлення?

 
 
 
 

6. Які гриби завдають шкоди цінним породам дерев?

 
 
 
 

7. Який представник плоских червів НЕ є паразитом?

 
 
 
 

8. Яка функція двоголового м’яза плеча?

 
 
 
 

9. Який імовірний шлях зараження людини вірусом імунодефіциту?

 
 
 
 

10. Яка речовина є джерелом кисню під час фотосинтезу?

 
 
 
 

11. Бур’яни витісняють культурні рослини на необроблюваних ділянках, позбавляючи їх світла, вологи, поживних речовин. Проявом якої форми боротьби це є?

 
 
 
 

12. До якої групи належать біологічно активні речовини: тіамін, рибофлавін, піридоксин?

 
 
 
 

13. Клітина кореня жита містить 14 хромосом. Скільки хромосом знаходиться в клітині ендосперму насінини?

 
 
 
 

14. Що характеризує модифікаційну мінливість?

 
 
 
 

15. У якій оболонці Землі відбувається формування мікоризи?

 
 
 
 

16. Життєві функції всього організму, його окремих органів і систем вивчає

 
 
 
 

17. Визначте місце рослиноїдних тварин у трофічній структурі екосистеми.

 
 
 
 

18. Якщо клітину помістити в розчин, концентрація солей у якому вища, ніж у цитоплазмі, то спостерігається явище

 
 
 
 

19. Для агроценозу характерний незбалансований кругообіг речовин, тому що

 
 
 
 

20. Артеріальна кров у організмі людини рухається

 
 
 
 

21. Молекули яких речовин є субстратом анаеробного окисного метаболізму?

 
 
 
 

22. Космічна роль рослин полягає в тому, що вони

 
 
 
 

23. Мале коло кровообігу людини починається

 
 
 
 

24. Вітаміни та їхні похідні беруть участь в обміні речовин як

 
 
 
 

25. Артеріальною називають кров,

 
 
 
 

26. До ґрунту лишайники прикріплюються

 
 
 
 

27. Яка група організмів перебуває в стані біологічного прогресу?

 
 
 
 

28. Яка бактерія здатна засвоювати азот повітря?

 
 
 
 

29. Клітинне дихання відбувається у

 
 
 
 

30. Основна причина розміщення санаторно-оздоровчих закладів у хвойних лісах полягає в тому, що хвойні рослини

 
 
 
 

31. Один із ланцюгів молекули ДНК має склад АТГЦЦГТА. Скільки водневих зв’язків утворюють два ланцюги цієї молекули між собою?

 
 
 
 

32. Інтенсивність окисно-відновної функції живої речовини залежить від

 
 
 
 

33. Під час якої фази мітозу починається утворення веретена поділу?

 
 
 
 

34. За пропозицією французького вченого К. Бернара у ХІХ столітті в Сорбонні (Паризький університет) було відкрито перший пам’ятник жабі. Чим ця тварина заслужила таку шану?

 
 
 
 

35. Процес, який відбувається в альвеолах легень людини, — це

 
 
 
 

36. Які речовини всмоктуються в кров у тонкій кишці людини?

 
 
 
 

37. Між клітинами якої тканини людського організму зникають плазматичні мембрани?

 
 
 
 

38. Проявом якого типу біоритму є листопад?

 
 
 
 

39. З допомогою яких органел спеціального призначення пересувається інфузорія-туфелька?

 
 
 
 

40. Скільки залишків рибози містить РНК, що синтезована на фрагменті ДНК з 2400 нуклеотидами?

 
 
 
 

41. Яка назва видозміненого підземного пагона з дуже вкороченим стеблом і видозміненими листками?

 
 
 
 

42. Подібність будови і процесів життєдіяльності клітин організмів різних царств живої природи є одним із положень

 
 
 
 

43. Вуглекислий газ потрапляє з крові до альвеол унаслідок

 
 
 
 

44. Однодольні рослини не утворюють річних кілець, тому що не мають

 
 
 
 

45. Середнє значення життєвої ємності легенів становить

 
 
 
 

46. У фігурного гарбуза біле забарвлення плодів (А) домінує над жовтим (а), а дископодібна форма плодів (В) — над кулеподібною (в). Рослини з білими дископодібними плодами схрестили з рослинами, що мають білі кулеподібні плоди. У потомстві отримано 38 рослин з білими дископодібними плодами, 36 — з білими кулеподібними, 13 — з жовтими дископодібними і 12 — з жовтими кулеподібними плодами. Визначте генотипи батьків.

 
 
 
 

47. На культурних рослинах родини Пасльонові (картопля, помідори) паразитує гриб

 
 
 
 

48. Чому зараження гостриком частіше трапляється у дітей, ніж у дорослих?

 
 
 
 

49. Під час посадки літака в пасажирів виникає відчуття «закладених вух». Якщо при цьому робити ковтальні рухи, це відчуття зникає тому, що

 
 
 
 

50. Яким відділом кишечника людини неперетравлені рештки їжі безпосередньо надходять до прямої кишки?

 
 
 
 

51. Установіть відповідність між доказами еволюції в галузі порівняльної анатомії та прикладами, що їх ілюструють.

1 – атавізми А – апендикс людини
2 – гомологічні органи Б – щупальця у восьминога та гідри
3 – рудименти В – малюнок на крилах павичевого ока
4 – аналогічні органи Г – передні кінцівки кішки та крило кажана
Д – густий волосяний покрив на всьому тілі людини

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

52. Установіть відповідність між типами плодів і назвами рослин, на яких вони формуються.

1 – листянка А – арахіс
2 – розкривна коробочка Б – фіалка
3 – нерозкривний біб В – терен
4 – кістянка Г – квасоля
Д – бавовник

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

53. Установіть відповідність між біологічним процесом і клітинною структурою, з допомогою якої він здійснюється.

1 – розщеплення жирів А – комплекс Гольджi
2 – трансляція Б – рибосома
3 – реплікація В – ядро
4 – транспорт іонів Г – лізосома
Д – мембрана

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

54. Установіть відповідність між органами дихальної системи та їхніми складовими.

1 – носова порожнина А – натягнуті голосові зв’язки
2 – гортань Б – хрящові півкільця
3 – трахея В – альвеоли
4 – легені Г – тонка сполучнотканинна трубка
Д – дрібні залози

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

55. Установіть послідовність процесів світлової фази фотосинтезу.

А – ланцюг переносників розпочинає передавати збуджені електрони на фотосистему І
Б – акцептори електронів захоплюють збуджені електрони фотосистеми II
В – молекули НАДФ+ відновлюються до НАДФ-Н
Г – фосфорилювання

У завданні розташуйте події в правильній послідовності. Цифрі 1 має відповідати вибрана Вами перша подія, цифрі 2 — друга, цифрі 3 — третя, цифрі 4 — четверта.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

56. Установіть правильну послідовність еволюційних подій історичного розвитку органічного світу.

А – виникнення більшості типів безхребетних тварин
Б – панування плазунів; поява перших ссавців
В – розквіт кам’яновугільних лісів; поява хвойних рослин, плазунів
Г – виникнення покритонасінних рослин; поява птахів

У завданнях розташуйте події в правильній послідовності. Цифрі 1 має відповідати вибрана Вами перша подія, цифрі 2 — друга, цифрі 3 — третя, цифрі 4 — четверта.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

57. Виберіть ознаки, що властиві організму, зображеному на рисунку.
водоросль
А. Систематичне положення
1 — Тип Губки
2 — Тип Кишковопорожнинні
3 — Тип Молюски
4 — Тип Круглі черви
Б. Місце проживання
1 — на суходолі
2 — у річках
3 — у морях
В. Спосіб живлення
1 — хижацький
2 — фільтрування
3 — фотосинтез

З трьох блоків по одній відповіді

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

58. Укажіть ознаки, властиві представникам класу Земноводні.

А.Кількість камер серця
1 — дві
2 — три
3 — чотири
Б.Кількість кіл кровообігу
1 — одне
2 — два
3 — три
В.Покриви тіла
1 — гола шкіра, вкрита слизом
2 — суха шкіра, вкрита роговими лусками
3 — суха шкіра, вкрита волосяним покривом

 
 
 
 
 
 
 
 
 

59. У цитоплазмі знаходиться тРНК з антикодоном ЦАЦ. Проаналізувавши інформацію, надану в трьох стовпчиках, установіть кодуючу ділянку ДНК, кодон і амінокислоту, що транспортується
Амінокислоти

А.Ділянка ДНК
1 — ГАГ
2 — ЦАЦ
3 — ГТГ
4 — ЦТЦ
Б.Кодон
1 — ЦАЦ
2 — ГТГ
3 — ЦУЦ
4 — ГУГ
В.Амінокислота
1 — гіс
2 — лей
3 — вал
4 — глу

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

60.

Укажіть ознаки та представника класу Плазуни.
 1. Покрив
  1 — гола шкіра, вкрита слизом
  2 — суха шкіра, вкрита роговими лусками
  3 — суха шкіра, вкрита волоссям
 2. Кількість кіл кровообігу
  1 — одне
  2 — два
  3 — три
 3. Представник
  1 — Саламандра плямиста
  2 — Вуж звичайний
  3 — Тритон гребінчастий
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вопрос 1 из 60

Top