Обставина

Про види обставин за значенням, способи їх вираження та роль у мовленні ПРИГАДАЙМО. Що таке прислівник? Які є розряди прислівників за значенням? Обставина – це другорядний член речення, який указує на місце, час, причину, мету, умову дії, а також на … »


Додаток

Про те, які додатки є прямими, а які – непрямими, та форми їх вираження ПРИГАДАЙМО. Який відмінок називають прямим, а які – непрямими? Додаток – це другорядний член речення, що означає предмет, на який спрямована дія або щодо якого ця дія відбувається. … »


Прикладка як різновид означення

Про те, що таке прикладка, як її визначити а правильно написати Прочитайте речення. Поміркуйте, на які питання відповідають виділені слова, що вони означають, якою частиною мови виражені. Чи можна вважати їх означеннями? Чому? 1. Село Троянівка гніздиться в долині (Г. Тютюнник). … »


Означення

Про узгоджені та неузгоджені означення, способи їх вираження та роль у мовленні Означення – це другорядний член речення, який називає ознаку предмета і відповідає на питання який? чий? котрий? Означення залежить від члена речення, вираженого іменником, і найчастіше виражається прикметником, дієприкметником, … »


Порядок слів у реченні. Логічний наголос

Про прямий та непрямий порядок слів у реченні та способи їх смислового виділення В українській мові порядок слів у реченні вважають вільним, тобто за тим чи іншим членом речення не існує суворо закріпленого місця. Розрізняють два типи порядку слів у реченні: … »


Тире між підметом і присудком

Про те, коли між підметом і присудком тире ставиться обов’язково, а коли – за бажанням автора Між групою підмета і групою присудка на місці пропущеної дієслівної зв’язки може ставитися тире. НАПРИКЛАД: Музика – це краса, що гріє й підносить серця (М. … »


Узгодження головних членів речення

Про те, у якій формі вживають присудок при однорідних підметах та підметах, виражених сполученням слів Зв’язок підмета і присудка має деякі особливості. При однорідних підметах, які з’єднані єднальними спо лучниками або без них, дієслово-присудок, що стоїть після підметів, уживається у множині … »


Присудок

Присудок – головний член двоскладного речення, який означає дію, стан або ознаку предмета, названого підметом. Присудок відповідає на питання що робить підмет? що з ним робиться? який він є? хто він є? що він є? НАПРИКЛАД: Тихі сосни до ранку шумлять, … »


Підмет

Підмет – головний член двоскладного речення, який означає особу, предмет або явище, якому приписується якась дія, стан чи ознака, виражена присудком. Підмет відповідає на питання хто? що? За способом вираження підмети поділяють на прості й  складені. Простий підмет виражають одним … »


Речення

Про те, чим речення відрізняються від словосполучень, види речень за будовою, метою висловлювання та емоційним забарвленням Основною синтаксичною одиницею є речення. Лише воно здатне повною мірою задовольнити різноманітні потреби людського спілкування. За допомогою речення формуємо, виражаємо й повідомляємо думку. Речення … »


Top